Τὰ μέλη τῆς Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς μετέχουν σὲ πληθώρα ἀκαδημαϊκῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν Ὀργανισμῶν καὶ φορέων τῆς Κύπρου, ὅπως κρατικὰ καὶ ἰδιωτικὰ Πανεπιστήμια (π.χ. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ἱερατικὴ Σχολὴ Ἐκκλησίας Κύπρου), Μουσεῖα καὶ Ἀρχεῖα (π.χ. Βυζαντινὸ Μουσεῖο Λευκωσίας, Μουσεῖο Λαϊκῆς Τέχνης Κύπρου, Μουσεῖα Παγκυπρίου Γυμνασίου, ἐκκλησιαστικὰ Μουσεῖα, Ἀρχεῖο Δήμου Λεμεσοῦ), Ἐκκλησιαστικὰ Καθιδρύματα καὶ Ἱερὲς Μητροπόλεις, Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων Κύπρου, Πολιτιστικὰ Ἱδρύματα (π.χ. Κέντρο Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Ἵδρυμα Ἀρχάγγελος Ἱ.Μ. Κύκκου, Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν), Ἀκαδημία Ἀθηνῶν κτλ. Τὰ μέλη τῆς Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς ἀντιπροσωπεύουν μία πληθώρα γνωστικῶν ἀντικειμένων, ὅπως π.χ. Ἀρχαιολογία, Τέχνη, Ἀρχιτεκτονική, Ἱστορία, Θεολογία, Φιλολογία, Κοινωνιολογία, Τουρκολογία, Διπλωματική, Νομισματολογία, Μουσικὲς Σπουδές, Φιλοσοφία, Ἀρχειακὴ Ἔρευνα, Οἰκονομία, Δίκαιο, Γλωσσολογία, Νέες Τεχνολογίες.

Μέλη