Κατόπιν ἐπαφῶν τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Βυζαντινῶν Σπουδῶν (Α.Ι.Ε.Β.) μὲ τὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν, ἡ δεύτερη ἵδρυσε τὸ 1961 ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία «Κυπριακὴ Ἐπιτροπὴ Βυζαντινῶν Σπουδῶν (Κ.Ε.Β.Σ.)» (ἐφεξῆς Κ.Ε.Β.Σ.).
Μεταξὺ τῶν μελῶν ποὺ διετέλεσαν στὸ Δ.Σ. τῆς ΚΕΒΣ ἐκπροσωπώντας την στὴ Διεθνὴ Ἕνωση Βυζαντινῶν Σπουδῶν συμπεριλαμβάνονται οἱ Κωνσταντῖνος Σπυριδάκης, Ἀνδρέας Στυλιανοῦ, Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, Κώστας Κύρρης, Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, Εὐάγγελος Χρυσός, Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου, Ἀνδρέας Μητσίδης, Ἀρχιμ. Βενέδικτος Ἰωάννου καὶ ἄλλοι. Ἡ ΚΕΒΣ κατάφερε νὰ ἐξασφαλίσει τὴ διενέργεια τοῦ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου στὴν Κύπρο, τὴν πραγματοποίηση ὅμως τοῦ ὁποίου ἀπέτρεψε ἡ Τουρκικὴ Εἱσβολὴ τοῦ 1974.
Ἡ Κ.Ε.Β.Σ. λειτουργοῦσε ἕως τοῦδε ἐνταγμένη καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ ἐκπροσωποῦσε τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία ὡς κυρίαρχο κράτος στὴ Διεθνὴ Ἕνωση Βυζαντινῶν Σπουδῶν ὡς ἡ μόνη νόμιμη καὶ ἀνεγνωρισμένη ὑπὸ τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως.Σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικὸ τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Βυζαντινῶν Σπουδῶν(§2) μόνον μία Ἐπιτροπὴ Βυζαντινῶν Σπουδῶν ἀναγνωρίζεται ἀνὰ κυρίαρχο κράτος.

Μὲ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τῆς 14/11/2011 τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν ἡ Κ.Ε.Β.Σ. δὲν θὰ ἐντάσσεται πλέον λειτουργικὰ στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ αὐτοτελή Ἐπιτροπή ὑπὸ τὴν αἰγίδα ὅμως τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν, καὶ μὲ Σῆμα Κατατεθὲν τὰ ἀρχικὰ (Κ.Ε.Β.Σ.) καὶ τὸ λογότυπό της.

Κατηγορία: Ιστορικό