Ἡ Κ.Ε.Β.Σ. ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν προαγωγὴ τῶν βυζαντινῶν σπουδῶν στὴν Κύπρο, ὑπὸ ὅλες τους τὶς ἀπόψεις καὶ ἔχει τὴν εὐθύνη νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ὀργάνωση σχετικῶν δραστηριοτήτων καὶ νὰ διευκολύνει τὸ ἔργο τῶν ἐρευνητῶν στὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ πεδίο.Δύναται νὰ προβαίνει σὲ κάθε ἐνέργεια ποὺ συνδέεται, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, μὲ τὸ ἀντικείμενο αὺτὸ καὶ μπορεῖ νὰ ἐνεργεῖ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν.

Ἡ Κ.Ε.Β.Σ. ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν προαγωγὴ τῶν βυζαντινῶν σπουδῶν στὴν Κύπρο, ὑπὸ ὅλες τους τὶς ἀπόψεις καὶ ἔχει τὴν εὐθύνη νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ὀργάνωση σχετικῶν δραστηριοτήτων καὶ νὰ διευκολύνει τὸ ἔργο τῶν ἐρευνητῶν στὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ πεδίο.

Ὁ ἀνωτέρω σκοπὸς θὰ ἐπιδιωχθῆ:

  • α) διὰ τῆς κυκλοφορίας ἐνημερωτικοῦ δελτίου, ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἐνημερωτικὸ Δελτίο Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν» (ΕΔΕΚΕΒΥΣ)
  • β) δι’ ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων, διαλέξεων, ἡμερίδων, συμποσίων, συνεδρίων καὶ ἐκδρομῶν
  • γ) διὰ συνεργασιῶν πρὸς ἄλλες Ἑταιρείες, Ἱδρύματα, Ἀρχεῖα καὶ λοιπὰ ἐπιστημονικὰ Σωματεῖα καὶ φορεῖς ἐπιδιώκοντα παραπλήσιους σκοπούς,
  • δ) διὰ τῆς νομίμου συγκεντρώσεως βυζαντινῶν καὶ ἐν γένει μεσαιωνικῶν καταλοίπων ἐντασσομένων καὶ στὴ Μεσαιωνικὴ Συλλογὴ τοῦ Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
  • ε) διὰ τῆς λειτουργίας Βυζαντινολογικῆς Βιβλιοθήκης ἐντασσομένης διακριτῶς στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
  • στ) διὰ τῆς λειτουργίας διαδικτυακοῦ τόπου.